Last updated: 13 Oct 2002 (c) TitTop

Việt Hán (Big5) Unicode
Pinyin
English
Ví dụ & ghi chú
á U+4e9e
ya4 ya1
Asian; second; inferior Á cha^u 亞洲, á qua^n 亞軍
á U+555e
ya3 ya1 e4
dumb, mute, hoarse
á
U+9d09
ya1, ya3
crow ác; á phiến [opium] 鴉片,
á

U+963f
a4
prefix to name; transliteration
á phú hãn [Afganistan] 阿富汗
á

U+554a
a4
exclamatory particleU+5a6d
a3
address term between sons-in-law

ác U+60e1
e4, wu4
wicked ác độc 惡毒, ác liệt 惡劣, ác mộng 惡夢, ác tính 惡性, ác ý 惡意
ách U+5384
e4
adversity, distress
ách U+627c
e4
to strange; take firm hold of ách trị 扼制 to keep under control by force
ai U+57c3
ai1
dirt, dust, angstrom ai cập 埃及
ai U+54c0
ai1
sorrow, grief ai oán 哀怨
ái U+611b
ai4
love ái mộ 愛慕, aí nhĩ lan [ireland] 愛爾蘭, ái quốc 愛國, aí tình 愛情
ái

U+8586

to cover; to hide; to conceal

ái

U+5b21
ai4
your daughter

ải U+9698
ai4 e4
a narrow pass; narrow quan ải 關隘 (a fort,or fortified pass)
am U+5eb3
an1
Buddhist monastery or nunnery
am U+83f4
an1 an3
small Buddhist temple
am U+8af3
an1 tou3
be versed in; know well
âm U+97f3
yin1 yin4
sound âm điệu 音調, âm nhạc 音樂, âm tiết 音節
âm U+9670
yin1 yin4 an1
negative, feminine âm đạo 陰道, âm hộ 陰戶, âm mưu 陰謀, âm tính 陰性, âm u 陰鬱
ám U+6697
an4
dark, obscure, covert ảm; ám ảnh 暗影, ảm đạm 暗淡, ám hại 暗害, ám sát 暗殺
ảm U+9eef
an4 an1
dark, black; sullen, dreary ảm đạm 黯淡 dull, lacking in life, dreary (situation, prospect).
ẩm U+98f2
yin3 yin4
drink ẩm thực 飲食
ẩm U+6d65
yi4 ya4
dampen, moist, wet xem chữ ướp
an U+5b89
an1
calm, peaceful an cư lạc nghiệp 安居樂業, an ninh 安寧, an táng 安葬, an toàn 安全
ân U+6069
en1
be kind; favor ơn; ân cần 殷勤; vong ân phụ nghĩa 忘恩負義 being ungrateful; ân ái 恩愛 love; ân xá 恩赦 pardon by ruler, amnesty; ân huệ 恩惠 special gift or kindness
án U+6848
an4
legal case, long table, plan án văn 案文
án U+6309
an4
put hand on,press down with hand
ấn; án binh bất động 按兵不動, ấn mạch 按脈
ấn U+5370
yin4
press, seal, print Ấn Độ 印度; ấn tượng 印像; 印書局 a publishing company; 腳印 footprint; ấn bản 印本 printed copy; 印行 to publish (a book); ấn đường 印堂 (Chin. physiognomy) the top of the nose bridge connecting the eyebrows; 印信 official seal
ấn U+984d
e2
forehead, amount ấn định 額定
ẩn U+96b1
yin3 yin4
secret, hidden ẩn mật 隱密, ẩn sĩ 隱士
anh U+82f1
ying1 yang1
brilliant; petal; England anh dũng 英勇, anh hùng 英雄
anh U+5b30
ying1
infant; bother 嬰兒期 infancy
anh U+9e1a
ying1
parrot anh vũ 鸚鵡 parrot
ánh U+6620
ying4
reflect, shine, ray
ảnh U+5f71
ying3
image, piture ảnh hưởng 影響
áo U+8956
ao3
outer garments, coat
ảo U+5967
ao4 yu4
obscure, misterious 典奧 profound; thâm ảo 深奧 profound, difficult to understand; huyền ảo 玄奧
áp U+58d3
ya1 ya4
oppress; pressure áp bức 壓迫, áp đảo 壓倒, áp lực 壓力, áp suất 壓縮
áp U+62bc
va1
xia2
mortgage, pledge; deposit
ấp U+9091
yi4 e4
area, district, city, state
át

U+904f
e4
stop, suppress, curb, check
遏慾 suppress desires; 遏亂 suppress rebellion;
ất U+4e59
yi3
second heaven's stem
âu U+6b50
ou1 ou3
europe
âu châu 歐洲
âu U+9dd7
ou1
gull hải âu 海鷗
âu

U+750c
ou1 ou3
bowl, cup; small tray

ấu U+5e7c
you4 yao4
young, immature, infant ấu nhi viện 幼兒園, ấu trùng [larva] 幼蟲
ẩu

U+5614
ou1 ou3 ou4
vomit; annoy, enrage
嘔血 to throw up blood; 嘔吐 to vomit
ẩu

U+5ad7
yu4
yu2
brood over; old woman; protect

ẩu U+6bc6
ou1 kou1
beat, fight with fists, hit
ẩu đả 毆打